پیکران و گیتا

گیتا خواننده ای که شهرت خود را با آهنگ خواهش میکنم و الو الو به دست آورده است ,با حسین پیکران دو صدایی اجرا کرد به نام اطلسی ها که مورد استقبال قرار گرفت.